Programy

II Stacja Opieki
Punkt medyczny w Toruńskim Centrum Caritas czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00. Jest on przeznaczony głównie dla osób nie mających ubezpieczenia zdrowotnego a potrzebujący pomocy pielęgniarskiej.
Toruńskie Centrum Caritas w ramach II Stacji Opieki od wielu lat pomaga i wspiera osoby potrzebujące pomocy pielęgniarek. Dzięki ich pracy fachowa pomoc dociera do licznego grona obłożnie chorych mieszkańców Torunia. W ramach prowadzonych działań na rzecz przewlekle chorych, ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych realizowana jest długoterminowa opieka w domu chorego.
Noclegownia dla bezdomnych kobiet
Aby pomagać osobom bezdomnym, szczególnie w czasie chłodów Toruńskie Centrum otworzyło noclegownię dla bezdomnych kobiet.
Jest to program całoroczny przeznaczony na 14 osób.
Mają zapewnione całodzienne wyżywienie, nocleg oraz możliwość kąpieli i wymiany odzieży. Istnieje również możliwość korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Punkt sanitarny - łaźnia
Punkt sanitarny - łaźnia działa od poniedziałku do piątku, od godziny 10.00 od 14.00. Dzięki dwom częściom mogą korzystać z niego zarówno kobiety jak i mężczyźni.
Oprócz kąpieli osoby potrzebujące mogą również uzyskać świeżą, czysta odzież na przebranie.
Dziennie korzysta z niego ok 20 osób.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego
W Toruńskim Centrum Caritas działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00 -12.00, środy od 12.00 - 15.00 Aby wypożyczyć potrzebny sprzęt należy posiadać odpowiednie dokumenty:
 • zapotrzebowanie od lekarza,
 • dowód osobisty.
Przy wypożyczeniu sprzętu płaci się kaucję, która przy zwrocie sprzętu jest oddawana.

Sprzęt medyczny:
 • koncentratory tlenu,
 • ssaki medyczne.
Sprzęt rehabilitacyjny:
 • łóżka rehabilitacyjne,
 • wózki inwalidzkie,
 • kule,
 • krzesła toaletowe,
 • chodziki,
 • stabilizatory itp.
Jadłodajnia
Jadłodajnia to miejsce gdzie można zjeść ciepły posiłek w godzinach południowych: od 12.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.
Z jadłodajni może skorzystać każdy, kto złoży podanie i otrzyma abonament. Dziennie z naszej stołówki korzysta ponad 350 osób, w większość są to osoby bezdomne.
Ognisko wychowawcze
Ognisko wychowawcze działa od poniedziałku od piątku.
Godziny zajęć:
 • 15.00 do 16.00 dzieci odrabiają lekcje i przygotowują się do zajęć szkolnych na dzień następny oraz prowadzone są zajęcia indywidualne mające na celu wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych.
 • 16.00 do 16.30 czas na podwieczorek,
 • 16.30 od 17.00 prowadzone są zajęcia typu świetlicowego (gry planszowe, rysowanie, kolorowanie obrazków, ćwiczenia dodatkowe dla chętnych - grafomotoryczne, doskonalące umiejętności czytania ze zrozumieniem z zakresu ortografii języka polskiego).
 • 17.00 do 19.00 zajęcia zorganizowane: kółka zainteresowań: plastyczne, taneczne, teatralne, komputerowe;zajęcia z zakresu psychoedukacji, praca socjoterapeutyczna,zajęcia sportowe, zabawy ruchowe itp. wspólne porządkowanie sal po zajęciach.
Na Ognisku dzieci mogę uzyskać kompleksową pomoc w zakresie:
 • dożywiania,
 • rozwijania zainteresowań,
 • pomocy w zdobywaniu wiedzy,
 • ochrony i promocji zdrowia, 
 • wspierania rodzin w trudnych sytuacjach życiowych,
 • współpracy ze szkołą.
Prowadzenie placówki jest współfinansowane ze środków MOPR Toruń.
Nie Jestem sam
Osobom bezdomnym towarzyszy poczucie osamotnienia, bezradności, odrzucenia przez otoczenie i skłonność do wycofywania się z życia społecznego. Bezdomność to nie tylko pozbawienie domu, ale przede wszystkim zagubienie, obniżenie poczucia własnej wartości, rezygnacja z odpowiedzialności za własne postępowanie, zaburzenie relacji z otoczeniem i brak perspektyw na poprawę egzystencji. Proces przechodzenia w stan bezdomności jest właściwie długą drogą. Bezdomność to nie efekt jakiegoś jednego aktu, czy też krótkiego czasu. Na proces ten składają się najczęściej czynniki obiektywne, tj. niezależne od woli osoby, jak i czynniki subiektywne – akceptowane, a nawet współtworzone przez osobę. Proces ten trwa w czasie i ma swoją dynamikę. Jest ona uzależniona od indywidualnych cech osoby, jej losów i środowiska, w którym się rozwija. Praca z osobą bezdomną musi odbywać się na wielu płaszczyznach.
Wychodzenie z bezdomności jest możliwe, ale bardzo trudne, tym bardziej, że często związane jest z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków itp. Do dotychczasowych działań Toruńskiego Centrum Caritas zmierzających do zapewnienia schronienia bezdomnym kobietom, matkom z dziećmi, wyżywienia osób potrzebujących i zaspokojenia ich potrzeb sanitarnych chcemy dołączyć opiekę psycho-socjalną i terapeutyczną. W ten sposób pragniemy objąć troską całego człowieka, jego potrzeby fizyczne, psychiczne i społeczne.
Praca z osobą bezdomną i zagrożoną bezdomnością odbywałaby się w czterech płaszczyznach:
 1. praca psycho-socjalna realizowana metodą spotkań indywidualnych oraz warsztatów grupowych (zajęcia integracyjne, rozmowy terapeutyczne, zajęcia „Jak radzić sobie z agresją”, mobilizacja do podjęcia leczenia odwykowego w przypadku uzależnień, zajęcia dotyczące przemocy w rodzinie),
 2. praca terapeutyczna:
  • spotkania indywidualne z terapeutą (zadania terapeutyczne),
  • spotkania osoby bezdomnej z rodziną mające na celu poprawę relacji z bliskimi,
 3. praca socjalna (aktywizacja zawodowa, instruktaż redagowania pism urzędowych, praca informacyjno-edukacyjna, motywowanie do poszukiwania mieszkania),
 4. pomoc duchowa (spotkanie z księdzem, siostrą zakonną).