Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej w Bliźnie

Blizno
87-222 Książki
tel. (056) 688 68 85

W Ośrodku tym prowadzone są dwa programy:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy, którego głównym zadaniem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. W ramach ŚDS prowadzone są spotkania edukacyjno - wspierające dla rodzin podopiecznych, bądź ich opiekunów. ŚDS prowadzony jest dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Mieszkania chronione, które są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nich przebywające, pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Projekt skierowany jest do do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych, bezdomnych, i osób starszych. W naszej placówce na ten projekt przeznaczonych jest 6 pokoi z łazienkami ( łącznie dla 15 osób).

Programy Ośrodka w Bliźnieprzeznaczone są dla osób z różnym wieku z terenu Gminy Książki oraz powiatu Wąbrzeskiego w ramach posiadanych wolnych miejsc z terenu okolicznych powiatów.

Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

ul. Polna 20
87-140 Chełmża
tel. 692 135 916

W Ośrodku funkcjonują następujące programy:

  • Resocjalizacyjny i socjalizacyjny skierowany do osób bezdomnych, realizowany równolegle na 3 poziomach, które tworzą Noclegownia, Schronisko i Mieszkania Chronione. Resocjalizacja osób bezdomnych to proces, który polega na obudzeniu w beneficjencie programu pozytywnych wartości, o które sam rozpocznie staranie. W miarę widocznych starań i postępów związanych ze zmianą swojego sposobu życia tzn.: troska o zdrowie, higienę i wygląd, walka z nałogami i uzależnieniami, pozytywne usposobienie wobec otoczenia, kultura osobista, podjęcie starań o zatrudnienie i podjęcie pracy. Beneficjent współpracujący i pozytywnie zaopiniowany przez zespół wspierająco-aktywizujący, do którego należeć będzie psycholog-terapeuta, pielęgniarka, pracownik socjalny oraz opiekunowie, będzie osiągał kolejne etapy zaczynając od noclegowni przez schronisko do mieszkań chronionych. Dodatkową mobilizacją dla beneficjenta programu jest fakt, iż kolejne etapy procesu są związane ze zmianą miejsca zamieszkania w którym standard wyposażenia i usług wzrasta. Jest to element wychowawczy i mobilizujący beneficjenta do podjęcia starań i współpracy nad zmianą swojego sposobu życia.
  • Program pomocy ofiarom zdarzeń losowych np. pogorzelcom, porzuconym i pozbawionym dachu nad głową kobietom z dziećmi – ofiarom przemocy domowej, w ramach którego pokrzywdzonym zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i niezbędne do życia warunki.
  • Ognisko Wychowawcze to program skierowany do najmłodszych mieszkańców Miasta Chełmża. Ognisko jest placówką oświatową wsparcia dziennego obejmująca swoim działaniem ok. 50 dzieci wywodzących się z rodzin wymagających wsparcia wychowawczego oraz intelektualnego. Do działań realizowanych w placówce zalicza się zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne oraz ogólnorozwojowe.
  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – program polegający na bezpłatnym udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego osobom niepełnosprawnym i chorym.
  • Program pomocy doraźnej – magazyny, w których przechowywana jest żywność do momentu rozdysponowania lokalnej społeczności.

Na potrzeby tych programów dysponujemy: noclegownią dla 10-20 osób, schroniskiem dla 10 osób, 4 mieszkania chronione dla 8 osób, świetlica środowiskowa dla 50 dzieci, sale terapeutyczne i pomieszczenia pomocnicze oraz magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i magazyn spożywczy.

Budowa Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013Środki wsparcia budowy ośrodka w Chełmży